CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

        Thông tin của quý khách hàng bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email được chúng t